Świadczymy usługi w branżach: petrochemicznej, energetycznej, budowlanej i stoczniowej. Podejmujemy zlecenia samodzielnie jak również jako podwykonawca dużych graczy branży izolacyjnej.

Do izolacji stosujemy wszystkie dostępne materiały, przede wszystkim wełnę mineralną i szklaną, pianę poliuretanową oraz armaflex i fouglass. Płaszcz ochronny z blachy wykonujemy w każdej możliwej konfiguracji.

- RODO
RODO Poniższy dokument stanowi informację wynikającą z wymogów unijnych przepisów o ochronie danych osobowych, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Przedstawia sposób oraz cele w jakich są przetwarzane Państwa dane osobowe oraz jakie przysługują Państwu prawa związane z ochrona tych danych. 1. Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym jak będą przetwarzane Państwa dane jest Jacek Portee prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KMB Jacek Portee z siedzibą pod adresem: 80-209 Chwaszczyno, ul. Sobiesława I nr 93; Numer NIP: 958-061-72-70; Numer REGON: 220455486 2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych w KMB Jacek Portee sprawuje Administrator Danych: - kontakt: Administrator Danych, KMB Jacek Portee, 80-209 Chwaszczyno, Sobiesława I 93 - e-mail: biuro@izokmb.pl 3. Możemy przetwarzać Państwa dane, ponieważ jest to niezbędne do prowadzenia naszej działalności, a w szczególności: - umożliwia to wykonywanie usług na rzecz klientów/ kontrahentów naszej firmy, pozwala to na komunikację z nimi w ramach prowadzonej przez nasz działalności, - zapewnia korzystanie z produktów naszej firmy, obsługę transakcji naszych produktów, pozwala na standardowe kontakty z odbiorcami, - do kontaktów z klientami/ kontrahentami wykonywanych przez nas usług zgodnie z prowadzoną przez nas działalnością, - rozwoju zakresu naszej działalności poprzez zdobywanie nowych odbiorców naszych usług i towarów, - przy prowadzeniu rekrutacji na wolne stanowiska pracy i oraz tworząc bazę potencjalnych kandydatów do przyszłych rekrutacji zgodnie z dostarczanymi aplikacjami, - umożliwia to korzystanie z naszej strony internetowej, - aby realizować wszelkie obowiązujące przepisy prawne; 4. Zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO dane osobowe przetwarzamy tylko w celach zgodnych z prawem i w oparciu o: - wyrażone zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a), - do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie tej osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b), - zapewnienie zgodności z obowiązującymi nas wymogami prawnymi (art. 6 ust. 1 lit c), - przy celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez KMB Jacek Portee lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f). 5. Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: - organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, - podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzane danych osobowych na podstawie zawartych umów, - podmioty trzecie ? tylko przy ograniczeniu do minimum i jeśli jest to warunkowane istnieniem odpowiedniego stopnia zabezpieczenia danych ? świadczące usługi na nasz rzecz 6. Państwa dane osobowe mogą podlegać międzynarodowym transferom w ramach prowadzonej przez nas działalności tylko zgodnie z celami, dla których zostały pozyskane, o ile nie podlega to ograniczeniom prawnym. 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: - dane osobowe związane z dokumentacją zatrudnienia bądź współpracy? przez okres zatrudnienia/ współpracy oraz 50 lat po jej zakończeniu (o ile przepisy nie będą stanowić inaczej), - dane osobowe wynikające z dokumentacji dotyczącej przepisów podatkowych ? przez okres 5 lat lub wg terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych (o ile przepisy nie będą stanowić inaczej), - dane osobowe dotyczące prowadzonych rekrutacji ? przez okres trwania procesu i 5 lat po jego zakończeniu - dane osobowe dotyczące prowadzonej bazy aplikacyjnej ? przez 5 lat, - pozostałe dane osobowe przetwarzane w związku z zawartymi umowami ? podczas trwania tychże umów i 10 lat po ich zakończeniu (o ile zapisy umowne lub przepisy prawa nie stanowią inaczej) 8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-192 Warszawa). 9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów określonych w punkcie 3. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe realizowanie celów określonych w punkcie 3. 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały profilowaniu.